Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Khác nhau giữa Eval và Bind – DataBind() trong .NET

1 Comment


Chức năng Eval dùng định nghĩa 1 cách liên kết dữ liệu (chỉ đoc). Chức năng Bind dùng cho cách thứ 2 (đọc và ghi).

Trong các điều khiển như GridView hay FormView, khi cần hiển thị dữ liệu chỉ đọc dùng điều khiển Label, dùng chức năng Eval. Ngược lại, khi cần cập nhật 1 trường xuống cơ sở dữ liệu, dùng 1 điều khiển TextBox chẳn hạn, dùng chức năng Bind()

Chú ý: Có thể dùng chức năng Bind để truy xuất giá trị các trường trong cơ sở dữ liệu, giống như Eval

<asp:FormView ID="FormView1" runat="server" AllowPaging="True" DataKeyNames="CustomerID"
  DataSourceID="SqlDataSource1">
  <EditItemTemplate>
    CustomerName:
    <asp:TextBox ID="txtCustName" runat="server" Text='<%# Bind("CName") %>'>
    </asp:TextBox>
  </EditItemTemplate>
  <ItemTemplate>
    CustID:
    <asp:Label ID="lblCustID" runat="server" Text='<%# Eval("CID") %>'>
    </asp:Label>
  </ItemTemplate>
</asp:FormView>

Tìm hiểu thêm về các chức năng Eval và Bind.

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

One thought on “Khác nhau giữa Eval và Bind – DataBind() trong .NET

 1. Hello, yup this paragraph is actually nice and I have
  learned lot of things from it regarding blogging. thanks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s