Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Dùng LINQ tìm 5 tiến trình dùng nhiều bộ nhớ

Leave a comment


Tham khảo MSDN về đối tượng Process. Lớp Process cung cấp phương thức truy xuất các tiến trình cục bộ và từ xa; cho phép start và stop các tiến trình hệ thống cục bộ

var query = (from p in System.Diagnostics.Process.GetProcesses()
       orderby p.PrivateMemorySize64 descending
       select p)
         .Skip(0)
         .Take(5)
         .ToList();
foreach (var item in query)
{
  System.Diagnostics.Debug.WriteLine(item.ProcessName);
}

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s