Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Cách đơn giản nhất lập trình ShutDown / Restart hệ thống dùng C#

Leave a comment


Một cách ShutDown / Restart hệ thống là dùng WMI (Windows Management Interface). Tuy nhiên, yêu cầu phải viết một số dòng mã. Cách đơn giản nhất ShutDown / Restart hệ thống là dùng lớp Process (thuộc namespace System.Diagnostics)

private void btnShutDown_Click(object sender, EventArgs e)
{
        Process.Start("shutdown", "-s -f -t 0");
}

private void btnRestart_Click(object sender, EventArgs e)
{
        Process.Start("shutdown", "-r -f -t 0");
}

Tôi không thể post kết quả vì máy tính đang ShutDown 🙂

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s