Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Chuyển lowercase và UPPERCASE sang TitleCase trong .NET

Leave a comment


Lớp String có 2 phương thức ToLower() và ToUpper() để chuyển 1 chuỗi sang lowercase và UPPERCASE tương ứng. Khi chuyển từ lowercase và UPPERCASE, phương thức ToTitleCase() của lớp TextInfo trở nên có ích, xem ví dụ:

using System;

// import Globalization namespace
using System.Globalization;

namespace TitleCase_CS
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string strLow = "lower case";
      string strT = CultureInfo.CurrentCulture.TextInfo.ToTitleCase(strLow);
      Console.WriteLine("lower case to Title Case: " + strT);

      string strCap = "UPPER CASE";
      strT = CultureInfo.CurrentCulture.TextInfo.ToTitleCase(strCap.ToLower());
      Console.WriteLine("UPPER CASE to Title Case: " + strT);
      
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Dùng thuộc tính CurrentCulture.TextInfo để truy xuất 1 thể hiện của lớp TextInfo dựa trên culture hiện tại.

Chú ý: phương thức này không chuyển 1 từ hoàn toàn UPPERCASE, như là từ viết tắt sang TitleCase. Vì lý do đó, phải chuyển sang lowercase trước:

Kết quả:

image

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s