Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Nén tập tin và thư mục trong .NET

Leave a comment


Có nhiều cách để nén tập tin trong .NET, một số ví dụ dùng các lớp SharpZipLib, GZipStream, Windows Shell API hay ZipLibrary. Có một cách ít được biết đến nhưng cũng hữu dụng là DotNetZip library.

DotNetZip dễ dùng và miễn phí, thao tác tạo, đọc, giải nén, cập nhật tập tin nén khá dễ dàng. Nó cũng làm việc với Mono.

Tham khảo tài liệu hướng dẫn và tải DotNetZip tại http://www.codeplex.com/DotNetZip

Ví dụ minh họa nén tất cả tập tin trong 1 thư mục:

using System;
using Ionic.Zip;

namespace Sample
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        using (ZipFile zip = new ZipFile())
        {
          zip.AddDirectory(@"C:\SSMSTools");
          zip.Save(@"C:\SSMSTools.zip");
          Console.WriteLine("Files zipped");
        }
      }
      catch (ZipException ex)
      {
        Console.WriteLine(ex.Message);
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s