Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Thêm DotNetKicks vào trang web

Leave a comment


DotNetKicks là site tin tức dựa trên cộng đồng công nghệ .NET rộng lớn. Nhiều website cho phép người dùng “kick” để vote các tin tức hay bài blog. Đây là đoạn mã cho phép đặt biểu tượng tính năng DotNetKicks vào đúng nơi bạn cần:

<script type="text/javascript">
    document.write('<a href="http://www.dotnetkicks.com/submit?url=' +
    document.location.href + '&amp;title=' +
    document.title + '"><img src="http://www.dotnetkicks.com/Services/Images/KickItImageGenerator.ashx?url=' +
    document.location.href+'" border="0"></a>');
</script>

Thông tin sẽ được gởi đến DotNetKicks khi người dùng click lên liên kết / hình ảnh. Khi đoạn mã được đặt vào trong trang, thể hiển của nó như sau:

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s