Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Phân loại hình ảnh mà không cần kiểm tra phần mở rộng

Leave a comment


Kiểm tra phần mở rộng (vd: .jpg, .gif, .jpeg,…) để xác định loại hình ảnh là cách thường dùng.

Một gợi ý là nên dùng lớp kết hợp ImageFormat như ví dụ như sau:

try
{
  Image imgUp = Image.FromFile(Server.MapPath("~/images/abc.jpg"));
  if (imgUp.RawFormat.Equals(ImageFormat.Jpeg))
    Response.Write("JPEG");
  else if (imgUp.RawFormat.Equals(ImageFormat.Gif))
    Response.Write("GIF");
}
catch (Exception ex) {}

Lưu ý: Lớp Image thuộc namespace System.Drawing chứ không phải thuộc namespace System.Web.UI.WebControls

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s