Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Tạo tài liệu PDF từ ứng dụng .NET

Leave a comment


Một số OpenSource và Libraries có trả phí mà bạn có thể dùng:

Open Source

PDFSharp – PDFSharp là thư viện Open Source rất dễ tạo tài liệu PDF từ bất kỳ ngôn ngữ .NET

iTextSharp – Thư viện tạo tài liệu PDF nhẹ, thích hợp C#

Report.NET – Tạo tài liệu PDF từ đơn giản đến phức tạp

PDFjet for .NET – Thư viện tạo PDF miễn phí

Paid Libraries

PDF4NET – Thư viện .NET tạo tài liệu PDF rất khả chuyển

Abcpdf – Tạo động tài liệu PDF

Dynamic PDF Generator for .NET – Tạo tài liệu PDF dựa trên dữ liệu động thời gian thực

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s