Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Cơ bản về XML cho người mới sử dụng

Leave a comment


Kay Whatley, Tác giả công nghệ, Freelance

Nếu mới tìm hiểu XML, bài viết này giới thiệu các cấu trúc cơ bản cũng như các quy tắc phải tuân theo để tạo 1 tài liệu XML định dạng tốt gồm cách đặt tên theo quy ước, lồng ghép thẻ đúng cách, hướng dẫn thuộc tính, các khai báo và các thực thể. Bạn cũng sẽ tìm hiểu tính hợp lệ của cả 2 cách dùng Định nghĩa kiểu tài liệu (Document type Definition – DTD) và lược đồ (Schema).

Tham khảo chi tiết tại IBM Developer Works Viet Nam

http://www.ibm.com/developerworks/vn/library/x-newxml/index.html#author

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s