Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Hai điểm mới trong C# 4.0

Leave a comment


Hai điểm mới trong C# 4.0 là .Các tham số tùy ý là 1 phần của VB.NET, và giờ đây đã được thêm vào C#. Thay vì dùng nạp chồng phương thức, bạn có thể viết mã C# như sau:

private string SomeMethod(string givenName, string surname = "Sheridan", int age = 10)
{
      return givenName + " " + surname;
}

Tham số thứ 2 và thứ 3 (surname & age), cả hai đều được gán trị mặc định. Chỉ có tham số đầu tiên (giveName) là buộc phải có. Để gọi phương thức này bạn có thể viết như sau:

string name = null;
name = SomeMethod("Malcolm");

Cũng có thể viết như sau:

string name = null;
name = SomeMethod("Suprotim", "Agarwal");
string name = null;
name = SomeMethod("Suprotim", age: 20);

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s