Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Automate SQL Server Express Backups

Leave a comment


Tại nơi làm việc cũng như ở nhà, tôi thường dùng SQL Server Express 2005 để phát triển ứng dụng Web trước khi thật sự triển khai trên phiên bản cao hơn của SQL Server. Mọi thứ vẫn thuận lợi, nhưng SQL Server Express vẫn không thể hỗ trợ đầy đủ những gì tôi cần, như SQL Server Agent cho việc lập lịch tự động (jobs, scheduler) chẵn hạn.

May mắn thay, 1 website gọi là LazyCoding tạo ra 1 công cụ tuyệt vời (miễn phí) gọi là SQL Scheduler chạy như 1 dịch vụ nền và thực hiện công việc tự động được định sẵn thông qua giao diện. Cài đặt chỉ 3 bước và không thể đơn giản hơn.

 
 
Use Master

Declare @ToExecute VarChar(8000)

Select @ToExecute = ''

Select @ToExecute = Coalesce(@ToExecute + 'Backup Database ' + [Name] + ' To Disk = ''D:\Backups\Databases\' + [Name] + '.bak'' With Format;' + char(13),'')

From

Master..Sysdatabases

Where

[Name] Not In ('tempdb')

and databasepropertyex ([Name],'Status') = 'online'

Execute(@ToExecute)

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s