Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Performance (C# Programming Guide)

Leave a comment


Boxing & Unboxing

Boxing & Unboxing rất tốt chi phí xử lý. Khi 1 giá trị được boxed, một đối tượng mới hoàn toàn sẽ được tạo ra. Điều này tốn chi phí xử lý gấp 20 lần 1 phép gán. Khi unboxing, quá trình cast tốn chi phí xử lý gấp 4 lần 1 phép gán. Thông tin thêm xem Boxing & Unboxing (MSND Online).

Destructors

Hoặc không viết destructor hoặc viết destructor rỗng sẽ không có ý nghĩa. Khi lớp chứa 1 destructor, 1 thực thể tạo ra trong hàng đợi Finalize. Khi destructor được gọi, trình gom rác (garbage collector) được gọi để xử lý hàng đợi. Nếu destructor rỗng, sẽ làm giảm hiệu suất chương trình. Thông tin thêm xem Destructors (MSDN Online).

Other Resources

Writing Faster Managed Code: Know What Things Cost.

Writing High-Performance Managed Applications: A Primer

Garbage Collector Tips & Tricks in .NET Applications.

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s