Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Teach Yourself JavaScript

Leave a comment


Introduction

JavaScript là ngôn ngữ kịch bản dựa trên đối tượng, gọn nhẹ, chạy phía trình duyệt. Cung cấp tính tương tác cho trang web, kiểm tra sự hợp lệ dữ liệu ngay từ phía trình duyệt, và nhiều thứ khác.

Writing JavaScript

Mã JavaScript được nhúng vào tài liệu HTML. Đặt JavaScript bất kỳ nơi đâu trong file HTML, nhớ phải đặt giữa thẻ khai báo <script>. Một số thông số chính của thẻ <script> là:

<script type=”text/javascript” language=”javascript”>
<!--
Mã JavaScript đặt ở đây.
-->
</script>

Ngoài ra mã javascript còn có thể đặt hoặc gọi từ bất kỳ đối tượng nào trong tài liệu HTML

<input type=”submit” onclick=”javascript:alert(‘button is clicked.’);” />

Nếu muốn định nghĩa hàm (function), nên định nghĩa trong phần HEAD của tài liệu HTML. Bởi vì head là phần đầu tiên được load lên khi tài liệu HTML được truy xuất. Và như vậy chắc chắn hàm JavaScript đã sẵn sàng để dùng.

Một ví dụ cụ thể

<HTML>
 <HEAD>
 <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
  <!-- hide JavaScript from older browsers
   function bar() {
    document.write("Hi there.")
   }
  // end hiding from older browsers -->
 </SCRIPT>
 </HEAD>

 <BODY>
  HTML document goes here...
 </BODY>
 </HTML>
Lưu ý: javascript, html không phân biệt chữa hoa, chữ thường

Và đây là phần gọi hàm:

<input type="button" text=”button” onClick="foo()">

Nếu bạn không hiểu sự kiện onClick là gì, đừng lo. Chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu sau.

 <input type="text" value="compute_value()">

Trong trường hợp này giá trị hàm trả về sẽ là dòng chữ xuất hiện trên button.

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s