Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Hỗ trợ trực tuyến trên Website dùng Yahoo Messenger

Leave a comment


Cần hỗ trợ trực tuyến trên site thông qua yahoo messegner ư, hay đơn giản chỉ là muốn hiển thị trạng thái online/offline/visible/invisible trên site.?1. Hiển thị trạng thái yahoo mgr
Bạn chỉ cần chèn đoạn mã HTML dưới đây vào vị trí bạn muốn thể hiện
<img border=0 src="http://opi.yahoo.com/online?u=YOUR_NICK_NAME">
thay thế YOUR_NICK_NAME bằng nick Yahoo messenger của bạn

Biểu tượng trung bình
http://opi.yahoo.com/online?u=YOUR_NICK_NAME&m=g&t=1

Biểu tượng lớn hơn:
http://opi.yahoo.com/online?u=YOUR_NICK_NAME&m=g&t=2&l=us

2. Chèn thêm liên kết vào biểu tượng để tương tác với chương trình Yahoo messenger.

Khi click vào liên kết này, nếu chương trình Yahoo messenger đang chạy thì nó sẽ tự động mở cửa sổ chat với nick mà bạn khai báo

<a href="ymsgr:sendIM?YOUR_NICK_NAME">
<img border=0 src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YOUR_NICK_NAME”>
</a>

Mở cửa sổ kèm theo một lời nhắn được định sẵn
<a href="ymsgr:sendIM?YOUR_NICK_NAME&m=Noi dung loi nhan">
<img border=0 src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YOUR_NICK_NAME”>
</a>

Add nick của bạn bằng một liên kết
<a href="ymsgr:addfriend?YOUR_NICK_NAME">
<img border=0 src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YOUR_NICK_NAME”>
</a>

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s