Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

8 đoạn javascript hay dùng trên web

Leave a comment


JavaScript và các framework của nó ngày càng phát triển, nhất là sau khi Ajax ra đời. Dưới đây là 8 đoạn JavaScript đơn được dùng phổ biến trên  web.

1. Ngăn không cho nhấn phải chuột (chỉ tương thích IE)

<script language="javascript" type="text/javascript">
    <!–
        function click() {
            if (event.button == 2) {
                alert(‘DO NOT STEAL!’);
            }
        }
        document.onmousedown = click
    //–>
</script>

2. Hiện cửa sổ dạng Popup (cửa sổ nổi lên)

<script language="javascript" type="text/javascript">
    <!–
        window.open(‘
http://dinhnguyenngoc.spaces.live.com/’);
    //–>
</script>

3. Hiện cửa sổ Popunder (cửa sổ chìm xuống)

<script language="javascript" type="text/javascript">
    <!–
        if (navigator.appName.indexOf("JavaScript") == -1) {
            var myWin = open(”, ‘winin’, ‘toolbar=0,menubar=0, scrollbars=1,status=0,resizable=1,width=80,height=430’);
            myWin.blur();
            myWin.location = ‘
http://dinhnguyenngoc.spaces.live.com/’;
        }
    //–>
</script>

4. Bookmark (Add Favorite) tự động (chỉ IE)

<a href="javascript:window.external.AddFavorite(‘http://dinhnguyenngoc.spaces.live.com/’, ‘Nguyen Ngoc\’s Blog’);">Bookmark Nguyen Ngoc’s Blog!</a>

5. Hiện hộp thoại in trang web

<a href="javascript:window.print()">Print This Page</a>

6. DropdownList

<script language="javascript" type="text/javascript">
    <!–
        function jumpBox(list) { location.href = list.options[list.selectedIndex].value }
    //–>
</script>

<form>
    <select>
        <option selected="selected">———————–</option>
        <option value="firstpage.html">One</option>
        <option value="secondpage.html">Two</option>
    </select>
    <input type="button" value="Go" onclick="jumpBox(this.form.elements[0])" />
</form>

7. Hiệu ứng rollover

<script language="JavaScript">
    <!–
        MouseOver("firstimage.gif", "secondimage.gif", "width=100 height=30 border=0 alt=”Click Here”", "yourpage.html");
    // –>
</script>

8. Goback, Forward, Reload

<a href="javascript:history.back(1)">Go Back</a> Forward: <a href="javascript:history.forward(1)">
        Go Forward</a> Refresh: <a href="javascript:location.reload(1)">Refresh</a>

(Mong được góp ý và cập nhật).

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s