Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Những điều nên tránh trong hôn nhân

Leave a comment


1. Họ Từ không nên kết thông gia cùng họ Trần , Họ Lâm cũng không nên kết thông gia cùng họ Chung
2. Giang không nên lấy Mai
3. Giang không nên lấy Hồ
4. Nghĩa không nên lấy Trang
5. Phi không nên lấy Lý
6. Hà không nên lấy Bá
Đặt tên con gái thì không nên đặt Cẩm Dương vì nó sẽ bị Cưỡng…D
Hay Cẩm Dung vì cái nên này nghe không Cũng D…..
Hoặc Lê Quốc Tùng là Lùn Quốc Tế
Hoặc Tên Rô thì về già rất khó chịu vì con cháu có kêu mình là Bác Rô mình sẽ bị nhột khi nó cắt cớ nói láy
Tuy nhiên cũng có 1 số cặp lấy nhau rất tốt như là : Linh lấy Đình , Danh lấy Nghĩa , Tương lấy Phùng , Trang lấy Trí , Lương lấy Tâm , Hữu lấy Duyên , Hảo lấy Hiệp , Sinh lấy Lý , Huy lấy Hoàng , Lương lấy Thiện , Sinh lấy Lực , Liên lấy Hiệp, Hiếu nên lấy Thảo

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s